Målsättningar för LOKS:

Att ge varje barn och elev en kristen grund att bygga på
Ansgarskolorna ska förmedla en bred och grundläggande förståelse av den kristna tron grundad på bibeln enligt den kristna kyrkans tradition; och att ge eleverna en kristen kultur och värdegrund med respekt för varje medmänniska.

Att utveckla en god karaktär hos varje barn och elev
Ansgarskolorna ska verka för att utveckla hos barn och elever goda karaktärsdrag som vilar på ett kristet etiskt tänkande. Detta innefattar till exempel ärlighet, uthållighet, initiativförmåga, osjälviskhet, självbehärskning, medmänsklighet, frimodighet och entusiasm.

Att varje barn och elev når en god kunskapsnivå och utvecklar sin fulla potential
Ansgarskolorna ska ge den undervisning, stimulans och det stöd varje barn och elev behöver för att utveckla den potential och de gåvor var och en har, såväl kunskapsmässigt som andligt, själsligt, intellektuellt, emotionellt, socialt och fysiskt

Att skapa arbetsro i en trygg miljö
Ansgarskolorna ska vara en god och stimulerande arbetsmiljö för barn, elever och personal. Varje barn och elev ska mötas med omsorg och respekt av skolpersonal och kamrater. Skolorna ska präglas av en trygg atmosfär, fri från kränkning och mobbning.

Att hjälpa barn och elever att utvecklas till engagerade samhällsmedborgare
Barn och elever ska stimuleras till engagemang, förståelse och samarbetsförmåga i ett demokratiskt samhälle, så att deras karaktär och  personliga val gör dem till ansvarsfulla, självständiga, medvetna, initiativrika människor med ett positivt inflytande på sin omgivning och samhället såväl lokalt, nationellt som internationellt.

Att bygga en god skola utifrån mål och föreskrifter
Skolorna arbetar utifrån gällande läroplaner samt de mål och föreskrifter berörda myndigheter fastställt för friskolor.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.
Ps 1:1-3 (Folkbibeln 2015)

Skolans undervisning i kristendomskunskap vilar på den apostoliska trosbekännelsen som alla kristna från alla samfund bekänner sig till:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son,
vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

ANSÖK TILL ANSGARSKOLORNA IDAG