Övrig information

Besök på skolan

Om en elev önskar ta med en vän på besök i skolan ska besöket anmälas till klassläraren i god tid. Föräldrar är alltid välkomna till skolan. Föräldern ska helst ta kontakt med klassföreståndaren i förväg.

Google classroom

Vi använder oss av Google Classroom. Det är en plattform där inlämningsuppgifter läggs upp och lämnas in, enkäter genomförs för att utveckla skolarbetet och de presentationer och anteckningar som finns i lektionsarbetet finns upplagda här. Det är vår plattform för kommunikation och distribution så att användandet av lösa stenciler minimeras. Här finns därför alla läxor inskrivna.

På vår skola…
… tror vi att alla kan lyckas med sitt skolarbete.

 • Skolreglerna finns för att skapa förutsättningar för det.

… arbetar vi utifrån Ansgarskolornas ledord:
Respekt – uthållighet – barmhärtighet.

… visar vi respekt för andra i ord och handling.

 • Vi följer skolans ordningsregler.
 • Vi visar respekt för lärare och personal.
 • Vi visar respekt för våra kamrater – här ska alla trivas i en god arbetsmiljö. Vi
  motarbetar alla former av mobbning och trakasserier. Om du ser någon som
  blir illa behandlad kontakta en vuxen på skolan.
 • Vi tar av ytterkläder utanför klassrum, matsal och aula för allas trevnad och
  säkerhet.
 • Vi använder samtalston inomhus. Högljudd lek sker utomhus.
 • Vi använder ett vårdat språk utan svordomar och kränkande ord.
 • Alla former av försäljning elever emellan under skoltid och på skolans område
  är förbjuden för att inte skapa konflikter.

… tar vi vara på lektionstiden.

 • Vi kommer i tid till lektionen och tar med det vi behöver för skolarbetet.
 • Vi hälsar på läraren när vi går in i klassrummet.
 • Vi följer de gemensamma klassrumsreglerna.
 • Vi deltar aktivt i lektionsarbetet.

… är vi utomhus på raster och håller oss inom skolans område. (åk F-6)

… är vi rädda om skolans material, utrustning och lokaler.

 • Vi skräpar inte ner varken inne eller ute på skolgården utan lägger allt skräp i
  papperskorgarna.
 • Vi klottrar inte på bänkar, skåp, väggar eller någon annanstans i skolan.
 • Skadegörelse ska inte förekomma.

… har vi mobilfritt.

 • Mobilen ska inte användas under skoldagen

… använder vi inte tuggummi eller godis. ( åk F-6)

… använder vi inte tobak, alkohol eller droger
Användning eller innehav av tobak, alkohol eller droger under skoltid är förbjudet.

Föräldraråd

Varje skola har ett föräldraråd. Rektor kallar respektive skolas föräldraråd till möte en till två gånger per läsår. Föräldrarådet består utav klassföräldrarna men alla föräldrar är välkomna.