Elevhälsa, Skolförsäkring, Vaccinationsplan

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Skolans elevhälsoteam (EHT) träffas varannan vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande med elevhälsan.

Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallas vårdnadshavarna till en elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Elevhälsoteam

I Elevhälsoteamet för varje skola ingår Rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare.

Elevhälsoteam Emanuelgymnasiet

Helena Virsén
Rektor
helena.virsen@ansgarskolorna.se
018-161460

Annika Grönberg
Skolläkare
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Anna Nordlund
Skolsköterska
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Frida Lindén
Kurator
frida.linden@ansgarskolorna.se
018-161463

Ethel Mattebo
Specialpedagog
ethel.mattebo@ansgarskolorna.se
018-161460

Elevhälsoteam Emanuelskolan

Margareta Gustafsson
Rektor
margareta.gustafsson@ansgarskolorna.se
018-161430

Jeanette Svanberg
Skolsköterska
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Annika Grönberg
Skolläkare
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Evelina Wikfeldt
Kurator
evelina.wikfeldt@ansgarskolorna.se
018-161413

Harriet Shaposhnikov
Specialpedagog, Emanuelskolan
harriet.shaposhnikov@ansgarskolorna.se
018-161430

Elevhälsoteam Fridhem

Margareta Gustafsson
Rektor
margareta.gustafsson@ansgarskolorna.se
018-161440

Jeanette Svanberg
Skolsköterska
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Annika Grönberg
Skolläkare
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Evelina Wikfeldt
Kurator
evelina.wikfeldt@ansgarskolorna.se
018-161413

Åsa Foglander
Speciallärare
asa.foglander@ansgarskolorna.se
018-161440

Malin Klingvall Grunditz
Specialpedagog Fridhemskolan
malin.klingvall@ansgarskolorna.se
018-161440

Elevhälsoteam Trädgårdsskolan

John Liljebäck
Rektor
john.liljeback@ansgarskolorna.se
018-161420

Annika Grönberg
Skolläkare
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Anna Nordlund
Skolsköterska
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Ann-Marie Pettersson
Kurator
ann-marie.pettersson@ansgarskolorna.se
018-161414

Susanne Teodorescu
Specialpedagog
susanne.teodorescu@ansgarskolorna.se
018-161420

Elevhälsoteam Kyrkskolan

Angelica Christiansson
Rektor
angelica.christiansson@ansgarskolorna.se
018-161450

Jeanette Svanberg
Skolsköterska
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Annika Grönberg
Skolläkare
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Evelina Wikfeldt
Kurator
evelina.wikfeldt@ansgarskolorna.se
018-161413

Evalotta Gustin
Specialpedagog
evalotta.gustin@ansgarskolorna.se
018-161450

Inga-Lill Karlsson
Speciallärare
inga-lill.karlsson@ansgarskolorna.se
018-161450

Elevhälsoteam Källskolan

John Liljebäck
Rektor
john.liljeback@ansgarskolorna.se
018-161420

Annika Grönberg
Skolläkare
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Anna Nordlund
Skolsköterska
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Ann-Marie Pettersson
Kurator
ann-marie.pettersson@ansgarskolorna.se
018-161414

Kristina Nyström
Speciallärare
kristina.nystrom@ansgarskolorna.se
018-161420

Elevhälsoteam Ansgargymnasiet

Helena Virsén
Rektor
helena.virsen@ansgarskolorna.se
018-161460

Annika Grönberg
Skolläkare
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Anna Nordlund
Skolsköterska
elevhalsan@ansgarskolorna.se
018-161410

Frida Lindén
Kurator
frida.linden@ansgarskolorna.se
018-161463

Ethel Mattebo
Specialpedagog
ethel.mattebo@ansgarskolorna.se
018-161460

Skolförsäkring

Uppsala kommun har i Gjensidige försäkrat alla skolbarn i kommunen för olycksfall. Försäkringen är giltig t o m 1/9 det år eleven går ut grund- respektive gymnasieskola. Försäkringen gäller heltid och avser såväl i skolan eller motsvarande, som under fritid och ferier. Försäkringen gäller däremot inte vid sjukdom och merkostnader i samband med vård av densamma. Ersättning lämnas inte om vistelse utanför Sverige varar mer än 12 månader i följd.
Det är det fullständiga villkoret i 200109.1 som gäller vid skada. I omfattningstabellen på kommunens hemsida http://uppsala.se/sv/utbildningbarnomsorg/grundskola kan du läsa vad som omfattas av denna försäkring. Här följer en kortfattad version.

Vad menas med olycksfallsskada
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Vd skador på armar och ben förutsätts bara att skadeorsaken skall vara plötslig och medföra kroppsskada.

Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Tandbehandling som påbörjas senare än 5 år efter olycksfallet täcks inte. För barn gäller särskilda regler. Se punkt 6.3.1.2. i villkor.

Reseersättning
Ersättning kan lämnas för resekostnader för nödvändiga resor för vård och behandling. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som tillämpas inom berört landsting/ berörd region. Ersättning för resekostnader lämnas i max tre år från skadetillfället.

Skadade kläder och glasögon
Försäkringen lämnar ersättning för normalt burna kläder och glasögon som skadats vid olycksfallet under förutsättning att den försäkrade har behandlats av läkare.

FÖRSÄKRING I SAMBAND MED SKOLRESOR

Vid skolresor och språkresor behöver varje elev ett fullgott reseskydd. Kontrollera om er egen hemförsäkring inkluderar en reseförsäkring. Om så inte är fallet kan man teckna en tilläggs-försäkring som gäller för den tid man är på resa. Ni kan även teckna den hos försäkringsbolaget Europeiska som specialiserat sig på reseförsäkringar, tel 08-454 33 00. Kontrollera elevernas reseskydd i god tid och skaffa det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan för resor inom EU.

Vaccinationsplan

Vi följer det svenska vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar som utgörs av nationella föreskrifter och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Se tabell på vilka vaccinationer som barnhälsovården (BVC) respektive elevhälsan (skolhälsovården) ansvarar för.

ANSKARSKOLORNA och hela Uppsala kommun erbjuder vaccinationer enligt följande:
Åk 2: mässling, påssjuka, röda hund.
Åk 5: Humant papillomvirus (endast flickor)
Åk 8: difteri, stelkramp, kikhosta

Fullständig vaccinationsplan Uppsala kommun här.

X