Målsättning för varje elev / Målsättning för skolan

Att ge varje barn och elev en kristen grund att bygga på.

Ansgarskolorna ska förmedla en bred och grundläggande förståelse av den kristna tron grundad på bibeln enligt den kristna kyrkans tradition; och att ge eleverna en kristen kultur och värdegrund med respekt för varje medmänniska.

Att varje barn och elev når en god kunskapsnivå och utvecklar sin fulla potential.

Ansgarskolorna ska ge den undervisning, stimulans och det stöd varje barn och elev behöver för att utveckla den potential och de gåvor var och en har, såväl kunskapsmässigt som andligt, själsligt, intellektuellt, emotionellt, socialt och fysiskt.

Att skapa arbetsro i en trygg miljö.

Ansgarskolorna ska vara en god och stimulerande arbetsmiljö för barn, elever och personal. Varje barn och elev ska mötas med omsorg och respekt av skolpersonal och kamrater. Skolorna ska präglas av en trygg atmosfär, fri från kränkning och mobbning.

Att utveckla en god karaktär hos varje barn och elev.

Ansgarskolorna ska verka för att utveckla hos barn och elever goda karaktärsdrag som vilar på ett kristet etiskt tänkande. Detta innefattar till exempel ärlighet, uthållighet, initiativförmåga, osjälviskhet, självbehärskning, medmänsklighet, frimodighet och entusiasm.

Att hjälpa barn och elever att utvecklas till engagerade samhällsmedborgare.

Barn och elever ska stimuleras till engagemang, förståelse och samarbetsförmåga i ett demokratiskt samhälle, så att deras karaktär och personliga val gör dem till ansvarsfulla, självständiga, medvetna, initiativrika människor med ett positivt inflytande på sin omgivning och samhället såväl lokalt, nationellt som internationellt.

Att bygga en god skola utifrån mål och föreskrifter.

Skolorna arbetar utifrån gällande läroplaner samt de mål och föreskrifter berörda myndigheter fastställt för friskolor.