Kristen profil

Kristen profil

Ansgarskolorna har en allmänkristen profil. Skolornas kristna profil uttrycker den allmänkristna etiken som sammanfattas i den gyllene regeln och också kommer till uttryck i läroplanens inledande kapitel.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. (Lgr 22, Lgy 22)

Kristna skolor står mitt i den europeiska vetenskapstraditionen där kyrkan ofta varit initiativtagare till forskning, utbildning och grundare av många universitet. Den kristna kyrkan har under århundraden drivits av sin övertygelse om att vara kallad att tjäna samhället och medmänniskan från ett diakonalt perspektiv, och har därför lagt grunden för många samhällsfunktioner som vård, omsorg och utbildning. Det är i den andan som Ansgarskolorna verkar – skolor som är öppna för alla, där alla ska känna sig välkomna och respekterade, och som stöder varje elev till att bygga ett gott liv. 

Ansgarskolornas värdegrund innebär också att alla elever, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska känna sig hemma och välkomna på Ansgarskolorna, och mötas med respekt för sin personliga integritet i alla forum,

På Ansgarskolorna kan eleverna välja att delta i morgonbön och värdegrundstimme och eleverna läser en icke-konfessionell utökad kurs i religionskunskap som utifrån läroplanens mål och skrivningar fördjupar kunskapen om kristendomen.

ANSÖK IDAG